Huisregels

1. Het bestuur van de jeugdsoos, samengesteld uit zes leden, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tegenover het bestuur van de jeugdraad.
2. Elk bestuurslid heeft vier jaar zitting in het bestuur en kan maximaal één maal herkozen worden.
3. Binnen één jaar kunnen er maximaal twee nieuwe bestuursleden gekozen worden.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor ordelijk gebruik van de jeugdsoos.
5. Het bestuur zal een bardienst aanstellen, die gedurende de openingstijd verantwoordelijk is voor:
    • Openen en sluiten van de jeugdsoos.

    • Gang van zaken in de jeugdsoos.

    • Registreren van schade en ongeregeldheden tijdens de soosavond en dit melden aan één van de leden van het bestuur.

    • Het afdragen van de ontvangsten aan de bar aan de penningmeester. Bij een tekort wordt in principe aangevuld door dienstdoende bardienst.

    • Het opruimen en schoonmaken van de jeugdsoos.
6. Bezoekers onder de 16 jaar worden door het bestuur de toegang tot de jeugdsoos geweigerd (behalve wanneer anders is aangegeven).
7. In de jeugdsoos geldt een rookverbod.
8. De consumpties worden betaald door middel van consumptiekaarten. Deze zijn verkrijgbaar in € 5,- en € 10,- en zijn tijdens de soosavond te koop aan de bar.
9. De consumpties worden alleen door de bardienst geschonken.
10. De consumpties mogen niet worden meegebracht buiten de jeugdsoos.
11. Op grond van de verstrekte vergunning mogen er geen gedistilleerde dranken aanwezig zijn. Alcoholische dranken zoals bier en wijn mogen wel verkocht worden.
12. Meebrengen van consumpties door de bezoekers is niet toegestaan.
13. Verzoeken met betrekking tot orde en netheid, gedaan door de bardienst en/of bestuur, dienen te worden opgevolgd.
14. Er mogen geen wapens, drugs en/of aanverwante zaken meegebracht worden door de bezoekers van de jeugdsoos. Indien dit wel zal gebeuren wordt de toegang tot de jeugdsoos definitief ontzegd.
15. Het lidmaatschap bedraagt € € 12,50 per seizoen, jaarlijks af te dragen voor 1 november aan de ledenadministratie. Bij betaling wordt er een jaarpas verstrekt.
16. Eén keer per jaar is er een kascontrole door de kascommissie van de jeugdsoos.
17. De jeugdsoos is iedere vrijdagavond (behalve wanneer anders is aangegeven) van 21.00 uur tot 0.00 uur geopend. De jeugdsoos dient door de bezoekers ordelijk te worden verlaten. In geval van wangedrag zal het bestuur de desbetreffende persoon/personen hierop aanspreken.
18. De jeugdsoos is niet aansprakelijk voor geleden schade.
19. De jeugdraad heeft, uit hoofde van haar functie, altijd recht op toegang tot de jeugdsoos.
20. De jeugdsoos beschikt over een eigen sleutel. Voor personen en verenigingen die buiten de soosavonden om gebruik wensen te maken van de bar geldt: in overleg met het bestuur van de jeugdsoos.
21. De huisregels zijn duidelijk zichtbaar in de jeugdsoos opgehangen, zodat een ieder er kennis van kan nemen.
22. Alles waarin de huisregels niet voorziet, zal de beslissing bij het bestuur van de jeugdsoos liggen.


Wanneer in deze huisregels wordt gesproken over jeugdsoos betreft dit, als het gaat om de locatie, zaal 2 en 3 van 'Ons Centrum', inclusief het terras.


Het bestuur, augustus 2009